Seto makai, white corn

Seto Makai, white corn. White corn is a member of the grass family Gramineae.

4 Thoughts on Seto makai, white corn
  Huzorie
  11 Nov 2021
  4:36pm

  Am looking for the recipe FANDO made with green corn scraped off the cob ground & strained. Can’t find anywhere. Plz help.

  Prakash Dhakal
  3 Dec 2022
  2:24pm

  मलाई 10 हजार किलो सेतो मकै चाहेको छ! एदि कसै सँग उपलब्ध छ भने जानकारी गराउनु होला! Hand cash हुन्छ । 9802393263 मा सम्पर्क गर्नुहोला!

Leave A Comment